Bức tranh kinh tế nhiều gam màu sáng

155
Bức tranh kinh tế nhiều gam màu sáng Theo dự báo, kinh tế Việt Nam năm 2015 có mức phục hồi cao hơn và có khả năng đạt mức tăng trưởng từ 6%-6,2%. Mức tăng trưởng 9 tháng năm 2014 ước tính tăng 5,62% so với cùng kỳ năm 2013 cho thấy nền kinh tế Việt Nam đã đi vào ổn định và bền vững hơn. Ảnh minh họa. Nguồn: Internet Khả năng hoàn thành mục tiêu tăng trưởng GDP Theo số liệu của Tổng cục Thống kê, tổng sản phẩm trong nước (GDP) 9 tháng năm 2014 ước tính tăng 5,62% so với cùng kỳ năm 2013. Trong đó, quý I tăng 5,09%; quý II tăng 5,42%; quý III tăng tới 6,19%. Tăng trưởng GDP 9 tháng so...
More

Thông báo của BTC về việc điều chỉnh địa chỉ Công ty Micontrol trên giấy đăng ký hoạt động

BỘ TÀI CHÍNH Số: 357/TB-BTC                               CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM                               Độc lập - Tự do - Hạnh phúc                                                    Hà Nội, ngày 13 tháng 5 năm 2014    THÔNG BÁO   Về việc công bố, điều chỉnh Danh sách doanh nghiệp thẩm định giá, Danh sách thẩm định viên về giá  đủ điều kiện hành nghề thẩm định giá tài sản năm 2014 Căn cứ Nghị định số 89/2013/NĐ-CP ngày 06/8/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Giá về thẩm định giá; Xét đề nghị của các doanh nghiệp, B...
More

Thông báo về việc thi thẻ Thẩm định viên năm 2013

BỘ TÀI CHÍNH HỘI ĐỒNG THI THẨM ĐỊNH VIÊN VỀ GIÁ Số:  27 /TB-HĐT     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM      Độc lập - Tự do – Hạnh phúc -------------------------------------               Hà Nội, ngày 24  tháng  01  năm 2013   THÔNG BÁO Về kỳ thi thẩm định viên về giá lần thứ VIII ______________                       Kính gửi: ……………………………………   Căn cứ Nghị định số 101/2005/NĐ-CP ngày 3/8/2005 của Chính phủ về thẩm định giá; Căn cứ Quyết định số 55/2008/QĐ-BTC ngày 15/7/2008 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc ban hành Quy chế thi, cấp, sử dụn...
More

Quyết định Số: 206/2003/QĐ-BTC về ban hành Chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao tài sản cố định

BỘ TÀI CHÍNH Số: 206/2003/QĐ-BTC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội, ngày 12 tháng 12 năm 2003 QUYẾT ĐỊNH CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH Về ban hành Chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao tài sản cố định BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH Căn cứ Luật Thuế Thu nhập doanh nghiệp số 09/2003/QH11 ngày 17/6/2003 ; Căn cứ Nghị định số 86/2002/NĐ-CP ngày 5/11/2002 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ; Căn cứ Nghị định số 77/2003/NĐ-CP ngày 1/7/2003 của Chính phủ quy định về chức ...
More

Thông tư Số: 17/2006/TT-BTC về hướng dẫn thực hiện NĐ 101/2005

THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN NGHỊ ĐỊNH SỐ 101/2005/NĐ-CP NGÀY 03 THÁNG 8 NĂM 2005 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ THẨM ĐỊNH GIÁ Căn cứ Pháp lệnh Giá số 40/2002/PL_UBTVQH10 ngày 26 tháng 4 năm 2002; Căn cứ Nghị định số 101/2005/NĐ-CP ngày 03 tháng 8 năm 2005 của Chính phủ về thẩm định giá; Căn cứ Nghị định số 77/2003/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính, Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 101/2005/NĐ-CP ngày 03 tháng 8 năm 2005 của Chính phủ về thẩm định giá (sau đây gọi là Nghị định số 101/2005/NĐ-CP) như sau: ...
More