Hình ảnh một số tài sản thẩm định đã thực hiện tháng 11/2014

0c28fe0888845e1f01eb5cd68e65c3c0fe8d5324aa92a039b7c32fcee579efe4

32dc526c05fb0edd207417cb33a1bd8179d48997cb5824578fb18183fa5b6616

564ea81b09758243b0698e39b281ad70b6b8aef1cd8a59c19d005cbeeebcf46b

1451e826b9645fb8fc676174f09a4200de887904813e48c1a63d721ae3ee15a9

c682b55caa5432fabca03990c8e841a0c1a5ec121f2c72a6046997fae02d09d41451e826b9645fb8fc676174f09a4200de887904813e48c1a63d721ae3ee15a9
564ea81b09758243b0698e39b281ad70b6b8aef1cd8a59c19d005cbeeebcf46b

32dc526c05fb0edd207417cb33a1bd8179d48997cb5824578fb18183fa5b6616

0c28fe0888845e1f01eb5cd68e65c3c0fe8d5324aa92a039b7c32fcee579efe4

c682b55caa5432fabca03990c8e841a0c1a5ec121f2c72a6046997fae02d09d4

a4eda6b8095dc4587c856576c4d9a6430268065e8dfb1f27791bf5331bb2de3a
.