Văn Bản Pháp Luật

 

Công ty họat động theo Giấy phép do các cơ quan quản lý Nhà nước cấp:

–    Sở KH & ĐT Tp.HCM:  Giấy  đăng ký kinh doanh số 4103001054 ngày 14/6/2002

–    Bộ Giao Thông Vận Tải: Số 2514/PCVT ngày 15/8/1998.

–    Bộ Tư Pháp: Giấy phép số 802/TP-BTTP  ngày 19/5/2004.

–    Tổng Cục Hải Quan Việt Nam: Giấy phép số 2944/TCHQ-GSQL ngày 24/8/1998.

–    Bộ tài chính: Giấy phép công nhận DN đủ điều kiện hoạt động thẩm định giá năm 2013.

–    Bộ tài chính: Giấy phép công nhận Doanh nghiệp đủ điều kiện thẩm định giá trị doanh nghiệp để cổ phần hóa năm 2008.

–    Thông báo giới thiệu Doanh nghiệp đủ điều kiện Thẩm định giá cho các Quận, Huyện, Thành phố của Sở Tài chính Tp.HCM,  số 533.STC-BVG ngày 17/1/2008.

–    Thông báo số thông báo số 56/TB-BTC ngày 29/01/2013 về việc công bố danh sách các doanh nghiệp và thẩm định viên về giá đủ điều kiện hoạt động năm 2013 và  Thông báo số 82/TB-BTC ngày 07/02/2013 về việc điều chỉnh danh sách thẩm định viên đăng ký hoạt động năm 2013 tại Công ty Micontrol.