Mẩu Giấy Yêu Cầu Giám Định/Thẩm Định

 

GIẤY YÊU CẦU THẨM ĐỊNH

FORM OF REQUEST FOR VALUATION

 

Kính gửi :  Công ty Cổ Phần Giám Định Ngân Hà (Micontrol)

Lầu 4, 35-37 Bến Chương Dương, P. Nguyễn Thái Bình, Q. 1. TP.Hồ Chí Minh

Tel : (08) 38209531 – 38209532  Fax : (08) 38209533

Cơ quan yêu cầu (Applicant):…………………………………………………………………………………………………………

Địa chỉ : (Address)  ……………………………………………………………………………………………………………………..

Số điện thoại : (Tel No.) ……………………………………………………………..   Fax  ……………………………………….

Tài khoản số : (Bank account N0)…………… Tại ngân hàng : (at the bank)……………………………………………….

Tài sản thẩm định giá (Valuated assets):……………………………………………………………………………………………

Số lượng tài sản thẩm định giá (Quantity) ………………………………………………………………………………………..

Mục đích thẩm định giá (Valuation purpose):…………………………………………………………………………………….

Ngày giờ, địa điểm hẹn thẩm định (Date, time, place of valuation):……………………………………………………….

Tên người liên hệ (Person to contact):……………………………. Điện thoại (Tel) :  ………………………………………

Giấy tờ kèm theo (Necessary documents to be available):…………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Số bản chứng thư yêu cầu cấp:             – Tiếng Việt (In Vietnamese) :  ……………………  bản / (Copies)

(Copies of certificate requested)         – Tiếng Anh (In English) : …………………………  bản / (Copies)

Phí thẩm định (Valuation fee): ………………………………….

VAT (10%) (Tax)                 : ………………………………….

Tổng cộng (Total)                 : …………………………………. Bằng chữ (Say): ………………………………….………………………………

Thanh toán ……………………. khi ký yêu cầu thẩm định giá, ………………… còn lại thanh toán khi giao chứng thư. (Valuation fee would be paid ……………. right after signing in valuation request; the remaining ………… would be paid right after receiving Valuation Certificate)

…………………….. , ngày ……..  tháng …….  năm ……….

KÝ CHẤP THUẬN YÊU CẦU                                                  CƠ QUAN YÊU CẦU

                  Signature of approval                                                        Applicant’s signature

 

 

 .