Thông Báo Hành Nghề Của Bộ Tài Chính

BỘ TÀI CHÍNH

Số:  56/TB-BTC

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                   

                    

Hà Nội, ngày 29 tháng 01 năm 2013

THÔNG BÁO  

V/v công bố Danh sách các doanh nghiệp thẩm định giá, Danh sách thẩm định viên về giá đủ điều kiện hành nghề thẩm định giá tài sản năm 2013

 

Căn cứ Nghị định số 101/2005/NĐ-CP ngày 03/8/2005 của Chính phủ về thẩm định giá;

Căn cứ Thông tư số 17/2006/TT-BTC ngày 13/3/2006 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 101/2005/NĐ-CP ngày 03/8/2005 của Chính phủ về thẩm định giá;

Xét đề nghị của các doanh nghiệp thẩm định giá, các doanh nghiệp có chức năng thẩm định giá (sau đây gọi chung là doanh nghiệp thẩm định giá);

Bộ Tài chính thông báo:

1. Danh sách các doanh nghiệp thẩm định giá và chi nhánh doanh nghiệp thẩm định giá có đủ điều kiện hoạt động thẩm định giá tài sản năm 2013 (Danh sách kèm theo).

2. Danh sách các thẩm định viên về giá đủ điều kiện hành nghề thẩm định giá tài sản năm 2013 (Danh sách kèm theo).

Trong quá trình hoạt động thẩm định giá, các doanh nghiệp thẩm định giá và các thẩm định viên về giá phải thực hiện đúng những quy định đối với doanh nghiệp thẩm định giá tại Nghị định số 101/2005/NĐ-CP ngày 03/8/2005 của Chính phủ về thẩm định giá và Thông tư số 17/2006/TT-BTC ngày 13/3/2006 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 101/2005/NĐ-CP ngày 03/8/2005 của Chính phủ về thẩm định giá.

Thông báo này có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2013. Các Thông báo Danh sách các doanh nghiệp thẩm định giá có đủ điều kiện hoạt động thẩm định giá tài sản năm 2012 (từ ngày 31/12/2012 trở về trước) của Bộ Tài chính không còn hiệu lực thi hành./.

    Nơi nhận:                                         

– Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;

– UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;

– Sở Tài chính các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;

– Các doanh nghiệp TĐG (theo danh sách);

– Hội Thẩm định giá Việt Nam;

– Website Bộ Tài chính (để đăng tin);

– Website Cục QLG (để đăng tin)

– Lưu: VT, QLG.

TL. BỘ TRƯỞNG

KT. CỤC TRƯỞNG CỤC QUẢN LÝ GIÁ

PHÓ CỤC TRƯỞNG

                       

                               Đã ký

                     Nguyễn Anh Tuấn

.